A car-ride from Hui Sing Garden to One TJ Kuching.